Algemene Voorwaarden – BTA International BV

1. ALGEMEEN

1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aan BTA International BV in opdracht gegeven expeditie en/of transport werkzaamheden.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan BTA International BV een of meerdere opdrachten verstrekt tot het verrichten van expeditie en/of transport werkzaamheden.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voor­waarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Naast deze algemene voorwaarden zijn op alle grensoverschrijdende expeditie en/of transport werkzaamheden de FENEX Algemene Nederlandse Expeditie Voorwaarden en/of de CMR condities van toepassing. Deze zijn te vinden op de website van BTA International BV (www.bta-international.com) en een exemplaar zal op schriftelijk verzoek kosteloos worden toegezonden.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Indi­en BTA International BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BTA International BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1 Alle tarieven geoffreerd door BTA International BV, schriftelijk dan wel telefonisch, zijn te allen tijde exclusief BTW, eventuele in/uitklaringskosten, accijnzen en/of invoerrechten.

2.2 Alle door BTA International BV uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen na uitgifte datum, bij daadwerkelijk transport tot en met het einde van het lopende jaar, tenzij anders overeengekomen.

2.3 BTA International BV behoudt zich het recht voor het overeengekomen tarief tussentijds te verhogen indien de marktsituatie en/of kostprijsbepalende factoren daarom vragen. Indien de prijsver­hoging meer bedraagt dan 10% van het overeengekomen tarief dan is de opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

2.4 Op alle door BTA International BV geoffreerde tarieven geldt de dieselolietoeslag clausule welke te vinden is op de website van BTA International BV (www.bta-international.com), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.5 Bij berekening van de tarieven wordt de volgende conversie toegepast; 1 laadmeter = 1750 Kg 1 Europallet = 0.4 Ldm = 700 Kg 1 m3 = 333 Kg 1 Blokpallet = 0.5 Ldm = 875 Kg 2.6 Indien het opgeven dan wel het maximum gewicht wordt overschreden zonder dat BTA International BV hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gebracht, zullen eventuele boetes alsmede alle overige kosten als gevolg van dit overgewicht aan de opdrachtgever worden doorbelast.

3. OPDRACHT

3.1 Opdrachten worden geaccepteerd onder nadrukkelijk voorbehoud van normale onveranderde vervoersomstandigheden.

3.2 BTA International BV behoudt zich immer het recht voor de opdracht uit te laten voeren door derden.

3.3 De opdracht wordt onder meer vastgelegd in de voor dat transport geldende vrachtbrief. De afzender dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van deze vrachtbrief, alsmede alle overige wettelijke benodigde documenten. Afwezigheid, onregelmatigheid of verlies van de vrachtbrief tast noch het bestaan noch de geldigheid van de vervoersovereenkomst aan.

3.4 ADR Goederen / gevaarlijke stoffen worden alleen geladen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de transportopdracht en na akkoord van BTA International BV. De afzender is verantwoordelijk voor juiste etikettering, goedgekeurde verpakking, het vervoers-document, de afzenderverklaring en gevarenkaarten in de voorgeschreven talen. De gevarenkaarten dienen tevens te worden bijgevoegd in de talen van de transiterende landen alsmede de taal van de chauffeur.

3.5 Europallets worden door BTA International BV NIET geruild, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.6 BTA International BV kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor boetes en/of andere financiële consequenties die voortvloeien uit afspraken die gemaakt zijn tussen de afzender en/of vrachtbetaler en ontvanger en/of geadresseerde.

3.7 Aangeboden goederen dienen goed en deugdelijk verpakt te zijn bestemd voor internationaal transport. Voor eventuele schade door ondeugdelijke verpakking blijft de opdrachtgever aansprakelijk.

 

4. LAAD / LOSTIJDEN – ANNULERINGEN

4.1 BTA International BV hanteert de volgende laad- en lostijden per zending: < 3 Ldm – maximaal 30 Minuten, < 6.5 Ldm – maximaal 75 minuten, < 10 Ldm – maximaal 120 minuten en < FTL – maximaal 180 minuten.

4.2 Indien een langere laad- of lostijd noodzakelijk is dient BTA International BV hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

4.3 Indien de werkelijke laad- en/of lostijden langer duren als vermeldt in artikel 4.1 of als overeengekomen zullen wij extra kosten in rekening brengen à € 45,- per uur met een maximum van € 450,- per wachtdag.

4.4 Indien de opdrachtgever op de dag van belading of de dagen voorafgaand aan het laden annuleert, is BTA International BV gerechtigd de volgende percentages als foutvracht door te belasten; 100% op de dag van belading, 75% op de dag voor belading en 25% twee dagen voor belading.

 

5. BETALING, RETENTIERECHT EN PANDRECHT

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen plaats te vinden in EURO

en binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij in verzuim zonder dat hier enige inge­brekestelling nodig zal zijn. Vanaf de vervaldag is BTA International BV gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen in hoogte van 0.5% per 14 dagen.

5.3 Vrachtbrieven en/of CMR’s worden op verzoek nagezonden, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4 Reclamaties dienen uitsluitend schriftelijk en binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur ingediend te worden.

5.5 BTA International BV heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die BTA International BV uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste van de opdrachtgever en of eigenaar heeft of mocht krijgen. Bij doorzending van de zaken is BTA International BV gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na te nemen of daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verladingsdocumenten.

5.6 BTA International BV kan de in lid 5.5 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande en/of toekomstige opdrachten.

5.7 Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of – indien daarom­trent overeenstemming bestaat – ondershands.

 

6. VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Op alle aan BTA International BV opgegeven grensoverschrijdende expeditie en/of transport opdrachten worden uitsluitend en uitdrukkelijk uitgevoerd onder FENEX condities.

6.2 De door BTA International BV ingeschakelde vervoerders zijn dwingendrechtelijk verzekerd tegen minimaal de voorwaarden zoals vermeld in de CMR condities. LET OP: Hierin is ook een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen gerelateerd aan een maximum per kilogram vervoerd gewicht in geval van verlies of schade (zie CMR-Condities art. 23.3) en in geval van vertraging gerelateerd aan de vrachtprijs (zie CMR-Conditiesart. 23.5).

6.3 Indien er sprake is van transportschade en/of een afwijking in het aantal / gewicht van het geleverde goed dient dit binnen 24 uur na lossing uitsluitend schriftelijk gemeld te worden.

7. RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BTA International BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partijen aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de met BTA International BV gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Almelo.


Dé specialisten voor transport van en naar Spanje & Portugal!

Wilt u zelf onze werkwijze ervaren? Vraag zonder enige moeite een offerte aan voor uw transport Spanje en/of Portugal. Binnen enkele uren ontvangt u van ons een op maat gemaakte en geheel vrijblijvende offerte. Wilt u direct antwoord op uw logistieke vraag? Belt u dan met +31(0)53-4800630 en een van onze transport specialisten helpt u direct verder.